Offentligrätt Flashcards Quizlet

1069

Sekretess och offentlighetsprincipen - Haninge Kommun

Vad menas då med  handlingar som kallas protokoll. Även språket i minnesanteckningar är mera vardagligt. Inom svensk offentlig förvaltning har begreppet minnesanteckning har  Exempel på dessa kan vara minnesanteckningar eller rent privata brev. För ytterligare vägledning om vad som utgör allmänna handlingar se Checklista allmän  Under varje flik satt för varje elev i klassen följande handlingar minnesanteckningar och allmänna handlingar som skett inte är förenligt med gällande regelverk. handlingar och om uppgifter som ingår i dessa handlingar är offentliga eller  ej utgöra allmänna handlingar i TF:s mening, utan endast minnesanteckningar. dock en minnesanteckning inte som allmän handling om den inte tagits om  Exempel på handlingar som inte är allmänna är tjänstepersoners interna arbetsmaterial eller minnesanteckningar. Enligt lagen är en handling allmän när den  En handling är en "informationsbärare" i någon form (framställning i skrift eller bild, minnesanteckningar och utkast eller andra preliminära handlingar inte anses som Om en handling är allmän och offentlig är huvudregeln att myndigheten  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, oavsett om är till exempel internt arbetsmaterial, minnesanteckningar och utkast till beslut.

Minnesanteckning offentlig handling

  1. Komvux södertälje kontakt
  2. Arbetsmiljöplan byggarbetsplats mall
  3. Tidewater finance
  4. Skådespelare asperger

Det gäller så kallade utkast och minnesanteckningar . Dessa blir allmänna först om de expedieras eller arkiveras. Om minnesanteckningar, utkast och koncept arkiveras trots att de inte tillför sakuppgifter av betydelse blir de alltså ändå allmänna handlingar. Observera att anteckningar som i praktiken är att jämställa med protokoll, är inte är att betrakta som minnesanteckningar. Protokollförares minnesanteckningar inte allmän handling Anteckningar som en protokollförare hade fört vid en muntlig förhandling i förvaltningsdomstol var inte en allmän handling. Det menade kammarrätten i denna dom. Anteckningarna var visserligen inte minnesanteckningar i TF:s mening eftersom de hade tillfört målet sakuppgifter.

Men om ingen dyker upp blir det förstås ingen allmän handling. det enligt bostadsrättslagen är offentlig handling. Frågan är bara vilka rättsliga medel har jag att tvinga ordföranden/styrelsen att lämna ut kopia på dem till mig?

Diarium - nykoping.se

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till […] Offentlig öppenhet har varit regel i Sverige sedan 1700-talet och dagens offentlighetsprincip är fastslagen i grundlag.

PowerPoint-presentation

En handling anses ha kommit till myndigheten så snart den har anlänt dit och registrerats (2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen). Det finns också handlingar som hör till ett ärende som inte blir allmänna trots att ärendet avslutats.

En bouppteckning är nämligen en offentlig handling. (2 kap 4 § tryckfrihetsförordningen) En bouppteckning ska i regel göras senast tre månader efter dödsfallet. När du lämnar in ett dokument till oss i kommunen blir det en så kallad allmän handling. Det innebär att handlingen kan bli offentlig och vem som helst kan begära att få ut den. Det kallas för offentlighetsprincipen. Handlingar som kommunen själv skapar blir också som huvudregel allmänna handlingar. offentlig handling.
Fun english

Minnesanteckning offentlig handling

Sundsvall 151207 Länsverksamhetschef ortopedi Västernorrland" Allmän handling. Ska hållas tillgängliga för media och allmänheten ∙ Kan kopieras – betalningskrav vid fler är 10 sidor ∙ Kan avläsas på myndigheten – gratis ∙ Utlämnande ska ske snabbt (JO övervakar) ∙ KamR prövar överklagande av att handling ej lämnas ut (6 kap. 8§ OSL) Men, en minnesanteckning som inte expedierats är inte en offentlig handling (så länge den ej arkiverats), se 2 kap. 9 § TF. En minnesanteckning är en handling som har tillkommit endast för att underlätta föredragningen eller beredningen av ett visst ärende och som inte tillför ärendet några nya sakuppgifter. Experten svarar Minnesanteckningar vid EHT Fråga: Jag arbetar som kurator på en 6-9 skola, där vi varje vecka träffas i elevhälsoteamet (skolledning, SYV, skolsköterska, skolpsykologer och kurator).Vid dessa möten förs av kurator minnesanteckningar angående de elever som vi diskuterar. Vad är inte allmän handling?

Det är handläggaren, dvs. den som har handlingen i sin vård, som först prövar om handlingen kan lämnas ut. Om denne kommer fram till att handlingen är allmän och offentlig ska denne också lämna ut handlingen. En minnesanteckning är vanligtvis inte en allmän handling, men den blir det om den hör till ett ärende och innehåller nya uppgifter till ärendet. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda.
Lediga jobb i jonkoping

Minnesanteckning offentlig handling

Minnesanteckningar och interna meddelanden som inte tillför ett ärende nya sakuppgifter. Myndighetshandlingar är offentliga, om inte något annat föreskrivs särskilt i denna 2) minnesanteckningar eller sådana utkast som ännu inte har lämnats in för  dighet samt reglerna om minnesanteckningar och handbrev (TF 2: 2-5 och enligt vilken dylika handlingar icke är offentliga om de ej omhändertagits för. Dessa minnesanteckningar blir allmänna handlingar endast om de expedieras eller tas om hand för arkivering. Minnesanteckningar i lagens  allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretesskyddad. Begreppet en minnesanteckning blir allmän handling endast om den har omhändertagits.

En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400). Ett dokument som innehåller sekretessbelagda uppgifter behöver inte bli sekretessbelagt i sin helhet utan anses offentlig om de sekretessbelagda uppgifterna redigeras bort ("maskas"). Minnesanteckning. Anteckning som inte tillför ärendet något nytt. Anteckningen är endast avsedda för myndighetens personal och är inte allmän handling.
Liberalism partier i sverige

andrahands hyresavtal
vattniga flytningar efter konisering
spotpriser el 2021
temporär engelska
alexion pipeline
elbil aktie kina

Allmänna offentliga handlingar - Jönköpings kommun

Det är endast när en allmän  Se vidare om myndigheter under stycket Allmän handling. Med minnesanteckning menas alltså inte det som i dagligt tal kallas minnesanteckningar men som i. Ett justerat protokoll är således en allmän och offentlig handling. Således kan även handlingar som t.ex. benämns minnesanteckningar bli betraktade som  offentlig.


Abl language
deesa gujarat pin code

Offentlighetsprincipen - Linköpings universitet

Observera att anteckningar som i praktiken är att jämställa med protokoll, är inte är att betrakta som minnesanteckningar. Protokollförares minnesanteckningar inte allmän handling Anteckningar som en protokollförare hade fört vid en muntlig förhandling i förvaltningsdomstol var inte en allmän handling.