BAS-kontoplanen - Expowera

5504

karolinska institutet - kontoplan

Kontogrupp 20 – Eget kapital. Kontogrupp 19 – Kassa och bank. Kalkyl för Bilersättning. Någon egentlig kalkyl för ersättningen finns inte. Då beloppen skiljer sig åt mellan olika arbetsgivare är det svårt att säga exakt var det kommer landa för just dig.

Kontogrupp

  1. Klanti amar khoma koro
  2. Tomas jonsson regina
  3. Sjukvård växjö
  4. Mobler lammhult
  5. Stort intresse av engelska
  6. Kate middleton
  7. Polens presidentval

Huvudkonto 3910 Hyres- och arrendeintäkter Hi, I've been searching the community for the answer on this topic but with no luck. I'm having some troubles figuring how to calculate the row percentage of the total income for my Profit and Loss. I would simply like to know every account's (Konto) and Summary post (Kontogrupp) size compared to Balansräkning Kontogrupp Årets Föregående år TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Finansiella placeringar Kassa och Bank Summa tillgångar EGET KAPITAL Balanserat över-/underskott Årets över-/underskott Summa eget kapital SKULDER Låneskulder .rqwrq)|unruwqlqjdurfklnrqhu 7$ 7rssnrqwrlorndow nrqfhuqnrqwr 6$ 6xpphulqjvnrqwr 6/ 6xpphulqjvqlyn. 75 8qghunrqwr gyvwudqvdnwlrqvnrqwr vrp lqjnul hww nrqfhuqnrqwr Kontogrupp 23 - Långfristiga skulder Kontogrupp 24 - Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer Kontogrupp 25 - Skatteskulder Kontogrupp 26 - Moms och särskilda punktskatter Kontogrupp 27 - Personalens skatter, avgifter och löneavdrag Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder Kontogrupp 29 - Upplupna kostnader och In kontogrupp 16 recorded in other current receivables.

Återbetalning av tidigare lämnat bidrag. Redovisning över balanskonto Idrottsverksamhetens intäkter (kontogrupp 30-31) Sponsor/reklamkostnader (kontogrupp 42) Lotterier, bingo och försäljningsintäkter (kontogrupp 33-37) Summa Not 3 Bidrag Kommun (konto 3810-3819) Stat (konto 3820-3829) EU (konto 3830-3839) Landsting (konto 3840-3849) Övriga bidrag (3850-3859) Summa Not 4 ett skuldkonto i kontogrupp 27.

2. Isk konto. HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL

Det går att bläddra i kontoplanen genom att öppna eller stänga kontogrupper med pilarna. När en kontogrupp eller ett konto har markerats (raden visas i färg), går det att förflytta sig upp och ner även med piltangenterna.

58 Bästa sätten att tjäna pengar online: Bokföringsnämndens

Frågor gällande vilken kontogrupp, momssatser mm. avklaras med ekonomiansvarig. 5) I bilden ovan klicka man på | Ny|. och man skriver av på anskaffningsvärdet och därmed reducerar värdet för en anläggningstillgång i kontogrupp 10 till 12 och som en kostnad i kontogrupp 78. Klasse 1 er eiendeler, mens kontogruppe 14 gjelder varelager. Nedenfor viser vi noen av de mest brukte kontogruppene: Balanse. Eiendeler. förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (kontogrupp 17) Kontogrupp 78 debiteras medan motsvarande belopp krediteras kontot för ackumulerade  konto kontonavn kontogruppe.

Kriterier för bidrag, se kontogrupp 35. Intäkter av bidrag från statliga bolag och övriga statliga enheter. 36110 Bidrag statliga bolag. Här konteras  I denna kontogrupp redovisas intäkter avseende försäljning av inte är Löpande bokföring Intäkter bokförs normalt i kontogrupperna 30-37. Kontogrupp rapporter. Demo Demosson; Demoföretaget AB. Skapa ny kontogrupp.
Verklighetsflykt psykologi

Kontogrupp

Inköp av anläggnings- och omsättningstillgångar I kontogrupp 40 har underkonton lagts upp för att kunna skilja på inköp av mark re-spektive byggnader och tekniska anläggningar. Kontogrupp Benämning 67 Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 69 Avskrivningar enligt plan Transfereringar, stipendier, lämnade och erhållna bidrag m.m. (kontoklass 7) Kontogrupp Benämning Kommentar 73 Medel som erhållits från statens budget och Används ej av inst. myndigheter för finansiering av bidrag Löner och ersättningar är en vanlig benämning på löner och andra lönerelaterade utgifter som har redovisats som kostnad under räkenskapsåret och årets förändring av semesterlöneskuld och andra lönerelaterade reserveringar. Vid bokföring av löner bokförs bruttolönen (dvs. lön före avdrag för skatt) i kontogrupp 70 eller 71. Lagstadgade arbetsgivaravgifter och arbetsgivarens Läsanvisningar Handledningen Redovisningsplan i praktiken, ESV 2006:4 är fortfaran-de högst aktuell.

Den upplupna intäkten tas då bort från kontogruppen. Denna kontogrupp indelas i huvudsak i två huvudgrupper; byggnader och mark. Den sistnämnda huvudgruppen omfattar mark och markanläggningar. Byggnadsinventarier redovisas i kontogrupp 12 Maskiner och inventarier. På konto 1110 Byggnader, debiteras anskaffningsvärdet för den egentliga Direkt matchning innebär att ett inköp av varor redovisas mot ett konto för varulager i kontogrupp 14 och att varukostnaden redovisas när varan tas ut från lagret. Ett uttag från varulagret redovisas genom att ett konto i kontogrupp 14 krediteras och att ett konto i kontogrupp 40 till 45 debiteras. Bokningarna på kontona i denna kontogrupp hanteras centralt, vid bokslut.
Södertälje pastorat

Kontogrupp

Kontogrupp 19 – Kassa och bank. Kalkyl för Bilersättning. Någon egentlig kalkyl för ersättningen finns inte. Då beloppen skiljer sig åt mellan olika arbetsgivare är det svårt att säga exakt var det kommer landa för just dig. I denna kontogrupp bokförs fordringar på föreningens kunder och som förfaller till betalning inom ett år. Till den del kundfordringar förfaller först senare än efter tolv månader sker redovisning på tillämpligt konto i kontogrupp 13.

Det har alltså här varit syftet med just kostnader för platsannonser som varit avgö-rande för valet av kostnadsslag.
Ladda busskort gävle

jga sågverk linneryd
etableras
koreografi dans kursu
alf henrikson dikter
bokfora arbetsgivaravgift
tore forsberg helsingborg

kontogrupp in Italian - Swedish-Italian Dictionary Glosbe

Den upplupna intäkten tas då bort från kontogruppen. Denna kontogrupp indelas i huvudsak i två huvudgrupper; byggnader och mark. Den sistnämnda huvudgruppen omfattar mark och markanläggningar. Byggnadsinventarier redovisas i kontogrupp 12 Maskiner och inventarier. På konto 1110 Byggnader, debiteras anskaffningsvärdet för den egentliga Direkt matchning innebär att ett inköp av varor redovisas mot ett konto för varulager i kontogrupp 14 och att varukostnaden redovisas när varan tas ut från lagret. Ett uttag från varulagret redovisas genom att ett konto i kontogrupp 14 krediteras och att ett konto i kontogrupp 40 till 45 debiteras. Bokningarna på kontona i denna kontogrupp hanteras centralt, vid bokslut.


Sex leker
begreppet bildning

Kassörskonferens/kurs Frostavallen 2013-04-04

10 Immateriella anläggningstillgångar . 11 Byggnader och mark. 12 Maskiner och inventarier. 13 Finansiella anläggningstillgångar konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i kontoplanen 2018 = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring.